DPPD – ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE NIVEL II

în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică în învățământul liceal/postliceal

PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 21.02.2022 – 24.02.2022

 

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: online, prin intermediul adresei de email admitereudc@gmail.com, se transmit formularele, respectiv documentele scanate în format pdf/jpg.

  • TAXA DE ÎNSCRIERE NIVEL II: 100 LEI
  • TAXA DE ȘCOLARIZARE NIVEL II: 3000 de lei – plătibilă în patru rate a câte 750 de lei fiecare
  • TAXA EXAMEN FINAL NIVEL II: 500 de lei

PAȘII DE URMAT PENTRU ÎNSCRIERE:

1. Expedierea pe adresa de email admitereudc@gmail.com a documentelor personale (format: jpg, jpeg, pdf) necesare înscrierii:

– certificat de naştere;
– carte de identitate, precum şi dovadă de schimbare a numelui, după caz;
– diplomă de licenţă însoțită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă;
– dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
– dovada plății taxei de înscriere 100 lei
– diploma de master; act de studii postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate sau care asigură acumularea a cel puţin 90 de credite, aprobate de MEN (studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat/master; programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări, finalizate după absolvirea ciclului II de studii universitare de master sau după absolvirea studiilor universitare de lungă durată), însoţită/însoţit de foaie matricolă/supliment;
– certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

DOCUMENTE SOLICITATE ÎN PLUS PERSOANELOR CARE AU STUDIAT ÎN ALTĂ ȚARĂ DECÂT ROMÂNIA
(cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai statelor terțe)
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de licenţă obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şiEchivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare;
– atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată “conform cu originalul” de instituţia organizatoare a programului de formare.
– scrisoarea de acceptare la studii pentru cetăţenii statelor terţe care solicită înscrierea pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare. Pentru eliberarea acesteia se vor parcurge etapele prevăzute de legislaţia în vigoare. Universităţile transmit direcţiilor de specialitate din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română.

2. Verificarea documentelor și validarea lor.

3. Primirea și completarea fișei de interviu de către fiecare candidat si retrimiterea ei pe adresa de email admitereudc@gmail.com
Evaluarea interviului de către comisia de admitere și transmiterea răspunsului ”Admis/Respins” către candidat.

4. Cei admiși vor primi în format electronic, spre a fi completate și retrimise apoi pe adresa de email admitereudc@gmail.com, următoarele documente:
– Fișa date personale
– Cerere înscriere nivel II
– Contract de studii nivel II
– Declarație de consimțământ
– Adresa de email student
La aceste documente se adaugă dovada plății primei rate din taxa de școlarizare, în valoare de 750 lei.

*Plata poate fi făcută prin virament bancar în contul Universității nr. RO78BTRLRONCRT030564100D, deschis la Banca Transilvania.

*Pentru o plată valabilă, dispoziția de plată trebuie să cuprindă următoarele informații:
– numele și prenumele studentului:〈numele la naștere, numele  după căsătorie în paranteză, inițiala numelui tatălui, prenume;
– destinația sumei plătite
– dacă plata este făcută de către o altă persoană, se va specifica în numele cui se face plata, cu toate detaliile de mai sus.
ex: Popescu (Strejan) F. Mihaela,  DPPD,  NIVEL II POSTUNIV.  rata I / taxa școlarizare

DPPD – Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic  ↵


OFFERTA ACCADEMICA ›

 Ammisione 2024 »

 

L’Università “Dimitrie Cantemir” di Târgu-Mureș è istituzionalmente accreditata dal Parlamento rumeno e periodicamente valutata da AHPGS, un valutatore tedesco della qualità dell’istruzione superiore.

Se vuoi laurearti in medicina, giurisprudenza, economia, psicologia o geografia del turismo ti aspettiamo da noi!